Reklamační řád pro spotřebitele

Tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu UČENÍ S NÁPADEM od naší společnosti:

ATP Agency s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 25373501
DIČ: CZ25373501

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189549
Adresa pro doručování – provozovna - sklad: ATP Agency s.r.o., Uničovská 237/42, Šternberk 78501
Telefonní číslo: 603 580 802

Kontaktní e-mail: info@ucenisnapadem.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
   1.1.  Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady.
       To znamená, že zboží při převzetí zejména:
       - odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným                               ujednaným vlastnostem;
       - je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili;
       - je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

       Neodpovídáme za vady, které se na zboží vyskytnou až po jeho převzetí.

   1. 2. Dále odpovídáme za to, že zboží vedle ujednaných vlastností:
       - je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy,                         technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
       - množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým                     vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na naše veřejná prohlášení, zejména                       reklamou nebo označením;
       - je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
       - odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.

   Nad rámec zákonné doby pro spotřebitele pro vytknutí vady neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

   1.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud             zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6                       Všeobecných obchodních podmínek.

 

   V jaké době můžete vadu vytknout?

   1.1. U nepoužitého spotřebního zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží,
       není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
   1.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová             doba. Doba pro vytknutí se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj.                   zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

   Jaká práva z vadného plnění máte?

   2.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174b. Ustanovení §               2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.
   2.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
       a) Výměna zboží
            Výměnu zboží v důsledku existence vady při převzetí zboží můžete požadovat vždy, ledaže je zvolený způsob odstranění                    vady nemožný nebo ve srovnání s opravou věci nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady,              hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna opravou bez značných obtíží pro kupujícího.

       b) Oprava věci
            Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení                    ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, případně, že oprava je nepřiměřeně nákladná, zejména s ohledem na význam vady              a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, jsme oprávněni vás informovat o odmítnutí opravy. V takovém případě vás                            budeme neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

      c) Sleva z kupní ceny
          Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

          - jsme vady odmítli odstranit nebo jsme je neodstranili v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
          - nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou                        vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
          - zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
          - vada je podstatným porušením smlouvy;
          - z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od                          uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
         Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

      d) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
           Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

           - pokud jsme vady odmítli odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
          - nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou                        vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
          - zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou                                    předcházejících opravách); nebo
          - se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání              zboží).
         Právo na odstoupení od smlouvy vám nenáleží, je-li vada zboží nevýznamná.

   2.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste             ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
          a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
          b) jste použili věc ještě před objevením vady;
          c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
          d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen                      zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

 

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

   3.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
          - jste vadu sami způsobili; nebo
          - se vada na věci vyskytla až po jejím převzetí.
   3.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
          - opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; nebo
          - věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

Jak postupovat při reklamaci?

   4.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 
   4.2. Reklamace přijímáme v našem sídle. Nemáme zřízenou žádnou provozovnu, v níž by bylo možné zboží s ohledem na jeho            vlastnosti reklamovat, ani pro účely reklamací nevyužíváme služeb třetích osob.
   4.3. Doporučený postup při reklamaci:
          - pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
          - zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto                            reklamačním řádem zájem o slevu z kupní ceny, výměnu zboží, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu              s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
          - reklamované zboží nám zašlete spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme)                na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či                  zničení;
          - pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li                        vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení                              reklamace.
   Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání         kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

   4.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady              prodané věci.
   4.5. Při uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění reklamace, co je obsahem                           reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace                              o vyřízení reklamace.
   4.6. Reklamace včetně odstranění vady vyřizujeme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi v                         konkrétním případě nedohodne na lhůtě delší. Ohledně vyřízení reklamace, včetně jejího způsobu, vás budeme v této lhůtě             informovat.
   4.7. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v                         případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo             v souladu s tímto reklamačním řádem.
   4.8. Po vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a                době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
   4.9. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace                  zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty,            ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.2.2023.